Verklaring inzake relatiebeding

Als je solliciteert op een Moneypenny job verklaar je uitdrukkelijk in te stemmen met de bepalingen in deze verklaring.

Uitgangspunten

  • Moneypenny is een zakelijke dienstverlener en levert (bij voorkeur continue) managementondersteuning op afstand;
  • Werkwijze en filosofie van Moneypenny is dat de virtuele assistenten (VA’s) vanuit hun thuiskantoren werken. Daarmee hebben VA’s meer zeggenschap over tijd en plaats van werk waardoor ze werk en privé beter kunnen combineren;
  • Moneypenny investeert sinds de oprichting in 2000 veelvuldig in merkbekendheid en naamsbekendheid door middel van (online) marketing en PR rondom het destijds relatief onbekende concept van (samen)werken met een assistent op afstand. Daarnaast zijn salesmensen binnen Moneypenny werkzaam om potentiële opdrachtgevers binnen te halen en heeft Moneypenny een professioneel wervingsapparaat voor het werven van nieuwe VA’s.
  • Moneypenny investeert doorlopend in een digitaal platform, waarop VA’s onderling kennis en informatie kunnen uitwisselen en als collega’s op afstand met elkaar in contact kunnen komen.

Het verdienmodel van Moneypenny raakt ernstig verstoord als (kandidaat)VA’s rechtstreeks gaan werken voor een klant van Moneypenny.

Met andere woorden:
Het contact met klanten behoort tot het bedrijfskapitaal van Moneypenny.
Daarom is het in geen geval toegestaan dat (kandidaat) VA’s buiten Moneypenny om werkzaamheden (gaan) verrichten voor of anderszins (commerciële) afspraken maken met klanten van Moneypenny. Het is om deze reden dat Moneypenny (kandidaat)VA’s deze verklaring laat tekenen waarin het belang van dit verbod wordt onderstreept.

Artikel 1: Definities

Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon en eventueel daaraan gelieerde onderneming(en) die Moneypenny aan een (kandidaat)VA voorstelt met het oog op vervulling door (kandidaat)VA van een door Moneypenny aan (kandidaat)VA kenbaar gemaakte opdracht en voorts iedere natuurlijke of rechtspersoon en eventueel daaraan gelieerde onderneming(en), waarmee Moneypenny zakelijk contact onderhoudt dan wel heeft onderhouden in de voorgaande twaalf maanden, te rekenen vanaf datum van ondertekening van deze verklaring;

Kandidaat-VA: Iedere gegadigde voor een opdracht bij een (potentiële) Klant van Moneypenny.

VA: Degene die namens Moneypenny werkzaamheden verricht voor een Klant. Dat kan zijn op grond van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht.

(kandidaat)VA: Deze term onderstreept dat deze verklaring geldt zowel in geval van kennismaking als in geval van tewerkstelling krachtens een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht met Moneypenny.

Artikel 2: Kennismaking

Voordat een Kandidaat-VA ingezet wordt voor de vervulling van een opdracht bij een (nieuwe) Klant, is het gebruikelijk dat er een kennismakingsgesprek tussen Kandidaat-VA en Klant plaatsvindt. Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend in die zin dat Moneypenny niet kan garanderen dat het kennismakingsgesprek leidt tot een opdracht. (Kandidaat)VA weet dat er meerdere kandidaten voor een opdracht (kunnen) zijn en dat de Klant, evenals de Kandidaat-VA, vrij is in haar keuze.

Kandidaat-VA begrijpt en onderschrijft het standpunt van Moneypenny, nl. dat Moneypenny in geen geval wil dat Kandidaat-VA een of meerdere afspraken maakt met een Klant met betrekking tot door of namens Kandidaat-VA ten behoeve van Klant te verrichten werkzaamheden anders dan door of vanwege Moneypenny opgedragen.

Het verstrekken van de contactgegevens van de Klant en informatie over de mogelijke opdracht aan Kandidaat-VA ligt in handen van Moneypenny en zal alleen geschieden indien Kandidaat-VA deze Verklaring heeft ondertekend.

Kandidaat-VA verklaart voorts dat alle communicatie inzake de voordracht (maken van de afspraak voor de kennismaking, terugkoppeling van wat de Kandidaat-VA van het gesprek vond),  uitsluitend via Moneypenny of een door Moneypenny aangewezen derde zal verlopen.

Artikel 3: Inzet op opdrachten

Belangrijk in dit verband is dat VA begrijpt dat de relatie met de Klant door Moneypenny beheerd wordt. Indien VA wordt ingezet voor de uitvoering van een opdracht voor een Klant, dan verklaart zij:

  • dat zij nimmer buiten medeweten van Moneypenny bij (potentiële) Klanten van Moneypenny een voorstel zal doen, noch daarmee zal instemmen, dat is gericht op het verrichten van werkzaamheden (al dan niet in dienstverband) door VA ten behoeve van de Klant;
  • dat zij nimmer buiten medeweten van Moneypenny om, haar relatienetwerk in contact zal brengen met de Klant, noch voor het verrichten van werkzaamheden (al dan niet in dienstverband) ten behoeve van de Klant, noch voor het leveren van diensten of producten aan de Klant;
  • dat zij nimmer buiten medeweten van Moneypenny om het zakelijke netwerk van de Klant voor eigen doeleinden zal gebruiken.

VA verklaart voorts dat alle communicatie na eventuele tewerkstelling uitsluitend via Moneypenny of een door Moneypenny aangewezen derde zal verlopen.

Artikel 4: Visitekaartje

De (kandidaat)VA is op de hoogte van het feit dat zij als visitekaartje van Moneypenny fungeert en zal om die reden niets doen dat de reputatie van Moneypenny kan schaden.

Artikel 5: Boetebeding

Indien (kandidaat)VA in strijd handelt met deze Verklaring, verbeurt (kandidaat)VA, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 5.000,- (vijfduizend euro) per gebeurtenis  vermeerderd met € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 6: Duur

De inhoud van deze verklaring geldt tot twee jaar na de datum waarop Kandidaat-VA met een Klant heeft kennis gemaakt dan wel, in het geval de kennismaking heeft geleid tot tewerkstelling door Moneypenny, tot twee jaar na beëindiging van de werkzaamheden door VA voor Moneypenny.

Zet Moneypenny aan het werk!

Benut de energie van Moneypenny, de remote-expert.
Dan geven we ook jouw business een boost!